C601 (เคมี ม.6 เทอม 1 เล่ม 1 - 2)

- ไฟฟ้าเคมี - เชื้อเพลิงผลิตภัณฑ์และซากดึกดำบรรพ์
สอนโดย

อาจารย์ศรัญญาภรณ์ สวยวิเศษ (อ.หนึ่ง)

ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 16 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 18:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 180 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 16 วีดีโอ
 • ไฟฟ้าเคมี - พื้นฐานไฟฟ้า 10 บทเรียน
 • EP.1 เลขออกซิเดชัน 1:54 hr
 • EP.2 ความแรงตัวออกซิไดซ์ 00:17 hr
 • EP.3 ความแรงตัวออกซิไดซ์ 00:12 hr
 • EP.4 การดุลสมการโดยใช้ครึ่งเซลล์ 00:36 hr
 • EP.5 การดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชัน 00:30 hr
 • EP.6 เซลล์กัลวานิก 2:23 hr
 • EP.7 เซลล์อิเล็กโทนไลต์ -การแยกสารละลายด้วยไฟฟ้า 00:28 hr
 • EP.8 ไฟฟ้าเคมี 00:25 hr
 • EP.9 ไฟฟ้าเคมี 00:54 hr
 • EP.10 ไฟฟ้าเคมี 1:54 hr
 • เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน 6 บทเรียน
 • EP.1 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 1:32 hr
 • EP.2 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 00:31 hr
 • EP.3 ปิโตรเลียม ถ่านหิน 1:02 hr
 • EP.4 พอลิเมอร์ 1:58 hr
 • EP.5 มลพิษจากการใช้เชื้อเพลิง 00:49 hr
 • EP.6 ตะลุยโจทย์พอลิเมอร์ 2:00 hr
 • คอร์สแนะนำ
 • P123 (ฟิสิกส์ ม.ต้น เล่ม1-3)

  น.ต.ผศ.ดร.พินิศ รัตนปรมากุล (อ.ต้อม) | 13 Video | 180 วัน

  0 1,500 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  TALUIBTU1 (ตะลุยโจทย์ชีวะ สอบเข้าเตรียมอุดม เล่ม 1)

  อาจารย์สุรกฤษฏิ์ สุขสกุล (อ.ไมค์) | 16 Video | 180 วัน

  1,300 1,200 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  BTU001 (สรุปเนื้อหาชีวะ สอบเข้าเตรียมอุดม เล่ม 1)

  อาจารย์สุรกฤษฏิ์ สุขสกุล (อ.ไมค์) | 20 Video | 180 วัน

  1,600 1,500 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  MATT1 ความถนัดแพทย์ เล่ม 1

  อาจารย์พงษ์กิจ เอกวิทยาเวชนุกูล (อ.เอ) | 6 Video | 180 วัน

  0 2,000 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  T4561 (ภาษาไทย ม.ปลาย เล่ม 1)

  อาจารย์สมใจ อินทะชัย (อ.เอย) | 13 Video | 180 วัน

  0 1,000 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด